Sihtasutuse Festivitas Canens põhikiri

1. ÜLDSÄTTED


1.1. Sihtasutus Festivitas Canens on avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis on asutatud Kadri Leivategija poolt 29. aprillil 1999 ja mille tulusid võib kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
1.2. Sihtasutuse nimi on „Sihtasutus Festivitas Canens”
1.3. Sihtasutuse Festivitas Canens (edaspidi Festivitas) asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.4. Festivitasel on oma eelarve ja sümboolika.
1.5. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Festivitas oma varaga.
1.6. Festivitas juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2. TEGEVUSE EESMÄRK


2.1. Festivitase eesmärk on:
2.1.1. etenduskunstide edendamine, tutvustamine ja populariseerimine, kultuurisündmuste korraldamine;
2.1.2. kohaliku elu arendamine ja väärtustamine, kultuuriteenuste valiku avardamise, kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kaudu väärtustades loomingulist õhkkonda ja propageerides kokkuhoidlikku ja ressursse säästvat elukeskkonda;
2.1.3. loometegevuse, kunstilise hariduse toetamine ja elavdamine luues paremaid võimalusi ressurssidele ligipääsuks ning kohaliku loomeettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks.

2.2. Oma eesmärgi täitmiseks Festivitas:
2.2.1. maksab stipendiume interpreetidele kontserttegevuseks ja erialaseks täiendamiseks, samuti etenduskunstide loojatele ning teistele isikutele, kes aitavad kaasa Festivitase eesmärkide saavutamisele;
2.2.2. korraldab erinevaid üritusi, kontserte, koolitusi, seminare, konverentse, kultuurisündmusi, heategevuslikke projekte ja ühistegevussündmusi, näitusi ning nõustamistegevust;
2.2.3. aitab kaasa rahvatraditsioonidele, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning säilimisele;

2.2.4. teeb reklaami ja avalike suhete alast tööd ning arendab meediategevust, levitab oma sümboolikaga tooteid;
2.2.5. algatab ja viib ellu projekte;
2.2.6. annab rendile talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;
2.2.7. arendab koostööd ettevõtlus-, kodanikuühiskonna-, kohaliku omavalitsus- ja regionaalpoliitikat elluviivate ning toetavate institutsioonide ja organisatsioonidega;

2.2.8. otsib ja vahendab koostööpartnereid, kontakte, osaleb koostöövõrgustikes;
2.2.9. arendab muid tegevusi, mis aitavad kaasa Festivitase eesmärgi saavutamisele.

3. VARA


3.1. Festivitase vara moodustavad:
3.1.1. eraldised riigi- ja kohalikust eelarvest;
3.1.2. toetused avalik- ja eraõiguslikelt organisatsioonidelt;
3.1.3. juriidiliste ning üksikisikute sihtotstarbelised annetused, kingitused, pärandid ja muud eraldised;
3.1.4. tulu ürituste läbiviimisest;
3.1.5. Festivitase tegevuse eesmärke toetav kinnis- ja vallasvara;
3.1.6. tulu Festivitase kinnis- ja vallasvara haldamisest;
3.1.7. muu tulu.

3.2. Juhatus kajastab laekunud rahalised vahendid koheselt raamatupidamisdokumentides.
3.3. Juhatus korraldab nende hindamise ja teeb omandiõiguse vormistamiseks vajalikud toimingud s.h. vormistab vara üleandmise-vastuvõtmise akti.
3.4. Festivitasele laekunud sihtotstarbelised annetused võtab juhatus arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile.
3.5. Festivitas ei või oma varaga tagada teiste isikute kohustusi.
3.6. Festivitas ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik.
3.7. Festivitas võib anda laenu seaduses sätestatud korras.
3.8. Festivitase vara kasutatakse nõukogu poolt kinnitatud eelarve alusel:
3.8.1. riiklike või eraalgatuslike kultuuriprojektide finantseerimiseks või nendes projektides osalemise lisafinantseerimiseks, kui need projektid on seotud etenduskunstide, rahvuskultuuri ja loomeettevõtlusega;
3.8.2. Festivitase tegevuskulude katteks;

3.8.3. stipendiumideks etenduskunstide edendamisel;
3.8.4. muudeks tegevusteks, mis aitavad kaasa Festivitase eesmärkide täitmisele.

4. JUHTIMINE


4.1. Festivitase organid on nõukogu ja ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
4.2. Nõukogu on kolme- kuni viieliikmeline. Nõukogu liikmete arvu ja liikmed nimetab asutaja.
4.3. Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikme väljalangemisel surma tõttu nimetatakse tema asemele uus nõukogu liige. Uue liikme volitused kestavad kuni uue nõukogu nimetamiseni.
4.4. Nõukogu liikmele tasu maksmise, suuruse ja korra määrab asutaja.
4.5. Nõukogu kavandab Festivitase tegevust ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
4.6. Nõukogu:
4.6.1. kinnitab Festivitase aastaeelarve, teeb vajadusel sellesse muudatusi;
4.6.2. kinnitab Festivitase raamatupidamise aasta-aruande ja tegevusaruande;
4.6.3. otsustab Festivitase varade investeerimise strateegia;
4.6.4. määrab juhatuse ning kutsub juhatuse liikmed tagasi ning sõlmib nendega vajadusel lepinguid;
4.6.5. annab juhatajale nõusoleku tehinguteks, mille objektiks on:
4.6.5.1. kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine, omandamine või asjaõigusega koormamine;
4.6.5.2. laenude võtmine ja laenude andmine;
4.6.6. nimetab audiitori, määrab tema tasustamise alused ja korra;
4.6.7. annab oma tegevusest aru asutajale;
4.6.8. teeb asutajale ettepaneku Festivitase põhikirja muutmiseks;
4.6.9. täidab muid seaduse ja põhikirjaga nõukogule pandud ülesandeid.

4.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas.
4.8. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku juhul, kui seda nõuab juhataja, nõukogu liige või audiitor.
4.9. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu koosolekul osalenud liikmetest. Nõukogu võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku
kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik nõukogu liikmed.
4.10. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise eest seaduses ettenähtud korras.
4.11. Festivitast esindab ja tema tegevust juhib ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
4.12. Festivitase nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige Festivitase huvide kahjustamine, kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus Festivitast juhtida. Tagasikutsutud juhatuse liikmega sõlmitud lepingust
tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
4.13. Juhatus:
4.13.1. esindab Festivitast kõigis õigustoimingutes;
4.13.2. volitab Festivitase nimel tegutsema teisi isikuid;
4.13.3. tegutseb tööandja esindajana suhetes Festivitase töötajatega;
4.13.4. kasutab ja käsutab Festivitase vara seaduses, käesolevas põhikirjas ja nõukogu otsustega kehtestatud korras;
4.13.5. korraldab Festivitase raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja muudele õigusaktidele;
4.13.6. annab nõukogule aru oma tegevusest vähemalt 2 korda aastas;
4.13.7. informeerib Festivitase tööst avalikkust;
4.13.8. täidab muid talle seadusega, käesoleva põhikirjaga ja nõukogu otsustega pandud ülesandeid.
4.14. Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt tema ülesannetele ja Festivitase majanduslikult olukorrale. Tasu, selle suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.
4.15. Juhatus vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumise eest seaduses ettenähtud korras.

5. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL


5.1. Juhatus korraldab Festivitase raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.2. Festivitase majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande.
5.4. Juhatus esitab audiitori poolt kontrollitud aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
5.5. Audiitori nimetab nõukogu, kes määrab kindlaks ka tema tasustamise korra. Nõukogul on mõjuval põhjusel audiitori tagasikutsumise õigus.

6. PÕHIKIRJA MUUTMINE


6.1. Asutaja võib Festivitase põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides Festivitase eesmärki või kohtu loal. Põhikirja muudatus jõustub selleregistrisse kandmisest.

7. LÕPETAMINE, LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE


7.1. Festivitase tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel. Asutajal on õigus Festivitase tegevus lõpetada, kui Festivitase eesmärkide saavutamine muutub võimatuks.
7.2. Festivitase tegevus lõpetatakse kohtuotsusega, kui Festivitase eesmärk või tegevus on vastuolus põhikirjaliste eesmärkide, seaduse või põhiseadusliku korraga.
7.3. Festivitase lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
7.4. Likvideerijatel on juhataja ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
7.5. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Festivitase likvideerimiseks.
7.6. Festivitase tegevuse lõpetamise korral realiseeritakse Festivitase varad ja saadud rahalistest vahenditest rahuldatakse võlausaldajate nõuded ning alles jäänud vara antakse üle avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud
Festivitasele sarnaste põhikirjaliste eesmärkidega kasumit mittetaotlevale organisatsioonile.
7.7. Festivitase ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras ja ainult juhtudel, kui Festivitase eesmärkide saavutamine muutub senisel viisil jätkates võimatuks.

Kinnitatud 22.02.2018
Kadri Leivategija
SA Festivitas Canens
Juhatuse liige